Semua CD dan DVD yang dibekalkan bersama bahan kursus boleh dijalankan pada sebarang jenis laptop yang mempunyai pemacu CD/DVD. Tatacara menjalankan CD dan DVD di laptop adalah sama sahaja seperti menjalankannya di komputer Desktop.